Barn

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Lunner (PPT)

PPT sitt mandat er regulert i opplæringsloven §5-6 og barnehageloven §19 c. PPT har både system- og individrettede arbeidsoppgaver.


Hos PPT kan foreldre søke råd om barns trivsel, tilpasning og opplæring. Ungdom kan selv også ta kontakt med oss.

Her arbeider fagfolk med ulik bakgrunn og erfaring.

PPT har et nært samarbeid med skoler og barnehager.


Hovedoppdraget for PPT

 

PPT i Lunner har et fire-delt oppdrag:

a. Forebyggende tiltak og tidlig innsats for barn og unge

b. Kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler

c. Sakkyndighetsarbeid for barn og elever

d. Delta aktivt i (kommunalt) tverretatlig samarbeid

Tjenesten er administrativt knyttet til enhet for Oppvekst i Lunner kommune. PPT betjener 4 grunnskoler, 6 kommunale barnehager,  private barnehager og voksenopplæringa. Elever i videregående skole har egen fylkeskommunal PP-tjeneste.