Barn

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Lunner (PPT)

Hva er pp-tjenesten (PPT)?

PPT samarbeider med foreldre og barn om å legge forholdende til rette for barnet og familien.


Hos PPT kan foreldre søke råd om barns trivsel, tilpasning og opplæring. Ungdom kan selv også ta kontakt med oss.

Her arbeider fagfolk med ulik bakgrunn og erfaring.

PPT har et nært samarbeid med skoler og barnehager.


Hovedoppdraget for PPT

PPT i Lunner har et fire-delt oppdrag:

a. Forebyggende tiltak og tidlig innsats for barn og unge

b. Kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler

c. Sakkyndighetsarbeid for barn og elever

d. Delta aktivt i (kommunalt) tverretatlig samarbeid

Tjenesten er administrativt knyttet til enhet for Barn, familie og integrering i Lunner kommune. Den betjener 4 grunnskoler, 6 kommunale barnehager, flere familiebarnehager og voksenopplæringa. Elever i videregående skole har egen fylkeskommunal PP-tjeneste.